Adatkezelés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) 12. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Továbbá, a (2) bekezdés előírja, hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintettek részére történő előzetes tájékoztatás kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással dr. Lévai Antal egyéni ügyvéd (4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 1. szám I. emelet 3. ajtó) e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A jelen adatkezelési tájékoztatót közzé kell tenni az ügyvéd honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az adatkezelő megnevezése:

Dr. Lévai Antal, LL.M.
ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász

Kamarai azonosítószám:
36073095

Adószám:
56350827-1-29

Székhely:
4220 Hajdúböszörmény Baltazár Dezső utca 1.
I. emelet 3. ajtó

Telefonszám:
+36-70-708-5635

E-mailcím:
info@drlevai.hu

Honlap:
www.drlevai.hu

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

Dr. Lévai Antal egyéni ügyvéd adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató