Öröklési jog, hagyaték

Ügyvédi irodámban vállalom írásbeli magánvégrendelet, öröklési szerződés, valamint halál esetére szóló ajándékozási szerződés elkészítését. Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a Központi Végrendeleti Nyilvántartást. A kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet – megkeresésre – átadja.

Az öröklés szabályait a Polgári Törvénykönyv Hetedik Könyve szabályozza, amely szerint örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. A végintézkedés egy gyűjtőfogalom, a jogszabály szerint magában foglalja a végrendeletet, az öröklési szerződést és a halál esetére szóló ajándékozást.

Az örökhagyó halála esetére, vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel az örökösei hozzájárulása vagy tudta nélkül, szabadon rendelkezhet. Végrendelkezni csak személyesen lehet. Végrendelkezni közjegyző által készített közokiratban vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet. A saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet – további feltételek megléte mellett – akkor érvényes, ha azt a végrendelkező elejétől végig maga írja és aláírja. A más által írt írásbeli magánvégrendelet – további feltételek megléte mellett – akkor érvényes, ha a végrendelkező azt két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják.

Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél pedig kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. A szerződéses örökös javára e joga biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

A halál esetére szóló ajándékozás az örökhagyó és a megajándékozott között még az örökhagyó életében írásban kötött szerződés. Az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli.